Kurs Starter

 

KURS STARTER


 

 
certyfikat_brainobrain2
Certyfikat
Certyfikat ukończenia każdego poziomu kursu
wiek_brainobrain
Wiek
Dzieci w wieku 4 lat

KURS STARTER “Starter” to kurs, w którym uczestniczą dzieci 4-letnie nie znające i nie przejawiają zainteresowania cyframi. Dedykowany jest dla dzieci, które nie są jeszcze gotowe na zajęcia z abakusem. Został stworzony na bazie Budowania Rusztowania według Davida Wooda.

“Starter” to kurs, w którym uczestniczą dzieci 4-letnie nie znające i nie przejawiają zainteresowania cyframi. Dedykowany jest dla dzieci, które nie są jeszcze gotowe na zajęcia z abakusem. Został stworzony na bazie Budowania Rusztowania według Davida Wooda. Bazą jest zależność między strefą najbliższego rozwoju (SNR) i strefą aktualnego rozwoju (SAR). Odpowiednie określenie stref i dopasowane do dziecka zadania, sprawia, że to co aktualnie robi ono przy pomocy osoby dorosłej, za chwilę zrobi samodzielnie. Drugą częścią zadań i ćwiczeń podczas kursu jest metoda wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - pionierskiej, polskiej pedagog, która specjalizuje się w badaniu przyczyn i diagnozie dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Trzecia część kursu wykorzystuje metodę rozwoju społeczno-poznawczego wg Lew Wygotskiego. Metoda nie polega na samym przyswojeniu określonej wiedzy, ale na rozwijaniu u dzieci umiejętności uczenia się. Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji. Przyswajanie wiedzy będzie łatwiejsze dla dzieci, jeśli będą wiedzieć jak się uczyć.

 
 

CO OBEJMUJE KURS "STARTER"


  Budowanie sprawności ruchowej.

  Rozwój języka i mowy.

  Przygotowanie do aktywności matematycznych.

  Wstęp do nauki pisania i czytania.

  Aktywne zbieranie doświadczeń.

  Stwarzanie okazji do rozwoju sfery społeczno-emocjonalnej.

  Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji.

  Nauka dobrych manier i zachowania podczas przebywania w tłumie.

  Rozbudzanie kreatywności.
 

STRUKTURA KURSU "STARTER"


3

POZIOMY


Nasz kurs Brainobrain składa się z 3 poziomów
12

SPOTKAŃ


Czas jednego poziomu to 12 spotkań na 1 poziom.
1

W TYGODNIU


Zajęcia odbywają się z częstotliwością jednego spotkania na tydzień.
2

GODZINY


Każde spotkanie trwa 2 godziny zegarowe - 120 minut.
 
Możliwość dołączenia w dowolnym momencie do nowo otwartej grupy Little Bobs, po wcześniejszym ustaleniu gotowości dziecka przez trenera Brainobrain.
 

DLACZEGO STARTER


Edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza czy psycho-ruchowa rozpoczyna się na długo przedtem, nim dziecko rozpocznie naukę w szkole. Szukając jej początków to dorośli przybliżają dziecku znaczenie poszczególnych słów. Podają lub wskazują dziecku (palcem, ruchem ręki, skinieniem głowy itp.) jakiś obiekt i wypowiadają nazwę. Gdy w otoczeniu znajduje się więcej podobnych przedmiotów pokazują je kolejno (gest, dotyk) i mówią np.: „jabłko i to jabłko”, a zarazem potem „jedno jabłko” (gest, wskazanie), lub „jeden (gest), dwa (gest), dwa jabłka. Czynimy to wielokrotnie w rozmaitych sytuacjach. Powoli dziecko zaczyna rozumieć, że słówa jeden, dwa, trzy można używać jako zastępczych nazw rozmaitych obiektów. Takiemu nazywaniu zawsze towarzyszy gest wskazania: ruch ręki, dotknięcie palcem wskazującym lub dotknięciem, przesunięciem liczonego obiektu.

Wykorzystujemy charakterystyczne przyporządkowanie wypowiadanych słów i gestów wskazania z elementami badanego zbioru. Jest to zalążek, antycypacja relacji równoliczności, którą dziecko za kilka lat ustalać będzie na bazie operacyjnego rozumowania. Na tym poziomie sprowadza się ono do poczucia „jest tyle przedmiotów, ile gestów i słów”. Rozliczność występuje tutaj pomiędzy tym, co wewnętrzne (akty psychiczne, których wyrazem jest gest wskazania i wypowiadane słowo – liczebnik), a tym, co istnieje zewnętrznie (elementy badanego zbioru). Na tej podstawie kształtuje się w umyśle dziecka pierwsza intuicja. Taką intuicję posiadają już czterolatki i niektóre trzylatki, oczywiście w zakresie liczenia zbiorów cztero – pięcioelementowych. Jak nasz abakus Brainobrain.

 

SZCZEGÓŁY KURSU STARTER


Sprawność ruchowa:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • motoryki małej;
 • motoryki dużej;
 • koordynacji ruchowej;
 • plastyczności ruchu;
 • zmysłu równowagi statycznej i dynamicznej;
 • nawyku prawidłowej postawy;
 • zręczności i zwinności.
Język i mowa:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • mowy biernej;
 • poprawnej wymowy;
 • mowy czynnej i zasobu słownictwa;
 • umiejętności uważnego słuchania i formułowania odpowiedzi;
 • umiejętności stawiania pytań.
Aktywność matematyczna:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • umiejętności dostrzegania regularności;
 • umiejętności liczenia;
 • umiejętności klasyfikowania;
 • umiejętności stosowania określeń wagi (ciężki, lekki);
 • umiejętności stosowania określeń ilości (dużo, mało);
 • umiejętności stosowania określeń długości (długi, krótki);
 • orientacja w następstwie dni i nocy oraz pór roku;
 • orientacja w przestrzeni.
Wstęp do nauki pisania i czytania:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • umiejętności koncentracji uwagi;
 • spostrzegawczości;
 • pamięci;
 • precyzji ruchów ręki;
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • umiejętności syntezy i analizy wzrokowej;
 • umiejętności syntezy i analizy słuchowej.
Aktywne zbieranie doświadczeń:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • wrażliwości zmysłowej;
 • wiedzy o rzeczach, zjawiskach, ludziach i świecie;
 • umiejętności samoobsługowych.
Pojęcie “JA”:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • wiedzy o sobie (imię, płeć, wiek);
 • umiejętności rozpoznawania, wskazywania i nazywania części twarzy;
 • umiejętności rozpoznawania, wskazywania i nazywania części ciała;
 • wiedzy na temat najbliższej rodziny;
 • umiejętności dokonywania wyborów i doświadczania efektów własnych działań;
 • umiejętności wyrażania własnych próśb, oczekiwań, zainteresowań;
 • poczucia kompetencji;
 • pozytywnej samooceny.
JA w grupie:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • umiejętności empatycznego współdziałania w grupie;
 • umiejętności zgodnej zabawy;
 • gotowości do udzielania pomocy;
 • wrażliwości na potrzeby innych
Relacje z osobą dorosłą:
Swarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • postawy akceptującej ustalone zasady;
 • postawy otwartej na pomoc osoby dorosłej;
 • postawy samodzielności;
 • umiejętności przyjmowania pochwał i konstruktywnej krytyki.
Emocje i uczucia:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich uczuć i emocji;
 • umiejętności dostrzegania, odczytywania i rozumienia cudzych uczuć i emocji.
Dobre maniery:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • umiejętności stosowania i rozumienia zwrotów grzecznościowych: dziękuję, przepraszam, proszę;
 • umiejętności stosowania i rozumienia zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia;
 • postawy poszanowania zabawek i cudzej własności.
Święta i uroczystości:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • wiedzy dotyczącej istoty oraz symboli związanych ze świętami;
 • umiejętności tworzenia życzeń i prezentów;
 • zachowania w tłumie.
Aktywność twórcza:
Stwarzanie okazji - w zakresie możliwości rozwojowych dziecka - sprzyjających rozwojowi:
 • zaciekawienia zadaniami wymagającymi twórczej aktywności;
 • odwagi w podejmowaniu własnej aktywności twórczej;
 • wyobraźni twórczej;
 • twórczego myślenia (wielości, różnorodności i oryginalności pomysłów);
 • motywacji sprzyjającej twórczej aktywności;
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • oswajanie z elementami nowości, sytuacjami nietypowymi;
 • skupianie uwagi na zadaniach otwartych, wymagających twórczej aktywności;
 • ośmielenie i pobudzenie dziecka do własnej aktywności twórczej;
 • przezwyciężanie barier poznawczo-motywacyjnych i emocjonalnych, utrudniających twórczą aktywność dziecka;
 • inicjowanie działań twórczych;
 • rozumienie potrzeby integrowania wiedzy z poszczególnych dziedzin przy rozwiązywaniu zadań otwartych;
 • podejmowanie decyzji o spontanicznej aktywności twórczej.

Najważniejszy jest dla nas DOBRY START!